Egen borrad brunn?

Vi har levererat kvalitetsprodukter för vattenanläggningar i över 50 år och samarbetar med seriösa brunnsborrare över hela Sverige. Av oss får du 5 års garanti på alla ingående komponenter.

Grundvatten

Vattnet i en borrad brunn är ett grundvatten. Av all jordens vattentillgångar är bara 1 % sötvatten användbart för vår vattenförsörjning. Ungefär 90 % av allt sötvatten finns i form av grundvatten. Grundvatten bildas av att regnvatten tränger ner i marken och fyller hålrum och sprickor i jord och berg. Vattentillgången i hålrum och sprickor påverkar brunnens kapacitet.

Grundvattnets övre yta ligger på olika djup under markytan beroende på nederbörds- och terrängförhållanden. Grundvattnet är praktiskt taget bakteriefritt och har en jämn temperatur året runt (ca +7 grader i Mellansverige).


Vart ska man borra?

En erfaren certifierad brunnsborrare placerar brunnen så att råvattenledningen in till fastigheten blir så enkel som möjligt. Viktigt är också att placera brunnen högre än avlopp, infiltrationsbäddar mm. så att föroreningar i brunnen undviks.


Hur mycket vatten behöver man?

Vid normal vattenförbrukning går det åt mellan 150 till 200 l vatten per person och dygn. Har man en tomt som behöver bevattning ökar självklart förbrukningen. Visar det sig att brunnens flöde av vatten är för liten kan tillrinningen ökas med hjälp av hydraulisk tryckning. Metoden innebär att man sprutar in vatten i brunnen under en manschett och skapar ett så högt tryck att sprickor i brunnen vidgas och rensas.


Saltvattenrisk

Saltvatteninträngning är ett fenomen som inträffar när saltvatten av olika skäl tränger in i en akvifär och förorenar grundvattnet. Det inträffar oftast i kustnära brunnar under torrperioder då tillförseln av grundvatten är låg, men kan också inträffa i närheten av kanaler med havsvatten som kan tränga ut och förorena grundvattnet.

I Sverige finns ett flertal platser som en gång har befunnits under havsvattenytan och som har torrlagts av landhöjningen där saltvatten finnas inlagrat i marken under grundvattnet. Relikt havsvatten dvs. gammalt havsvatten är vatten som har legat instängt i sprickor och håligheter i flera tusen år. Borrar eller gräver man för djupa brunnar i dessa områden så kan det föreligga risk för att dricksvattnet blir salt. En erfaren brunnsborrare känner till sitt område och väljer lämplig metod att minimera risken för saltvatteninträngning i borrhålet.


Hur går det till att borra en bergborrad brunn?

Tryckluften från kompressorn gör att sänkborrhammaren slår täta slag på borrkronan, som samtidigt roterar. Borrkronans stift i hårdmetall krossar berg, sten och grus till fina små partiklar, s.k. borrkax. Metoden kallas sänkhammarborrning. Borrekipaget består ofta av en lastbil med en på flaket monterad luftkompressor, borrigg, borrhammare, borrkronor och allt övrigt som behövs för borrningen. Bild 3 Borriggen, som är självgående, lastas av och kör till markerad borrplats.

  • Moment 1.

    Borrningen börjar med borrning genom jordlagren ner till fast berg. Detta görs med sänkborrhammaren som drivs av tryckluft från kompressorn och en jordborrningsutrustning som driver ner foderrören samtidigt som borrning sker. Teknisk beskrivning borrad brunn. Minimum infodringsdjup i fast berg skall vara 2 m. Foderröret gjuts fast i berget med cement för att täta mellan foderrör och berg. Minimum antal meter foderrör från markytan skall vara 6m.

  • Moment 2.

    Bergborrning utförs ner till vattenförande lager, eller när tillräcklig vattenmängd erhållits. En rätt utförd bergborrad brunn har ett gott skydd mot föroreningar och sinar sällan eftersom grundvattnet ligger djupt under markytan. (Läs gärna mer om Normbrunn 2016)

    När brunnen är färdigborrad finns förutsättningar att dimensionera pumpanläggningen. Borrhålsdjup, vattenmagasin, tillrinning, vattennivå och även placering av borrhålet är faktorer som påverkar val av pumpinstallation. Alla ingående komponenter från borrhålet till och med inkopplingspunkten i fastighetens tappvattennät är noga utvalda.

Vattenanalys

Efter några veckors användning av brunnen bör en mikrobiologisk och kemisk analys av vattnet utföras för att säkerställa vattnets kvalitet.


Kontakta oss så hjälper vi dig vidare till en egen källa.